The original
since 1904

 

RHEINBRAUN o ochrane osobných údajov

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem o našu spoločnosť.  Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a pri návšteve našich webových stránok by ste sa mali vždy cítiť bezpečne a pohodlne. Na tento účel sme prijali technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania príslušných zákonov. Nižšie sa dozviete, aké informácie prípadne zbierame a ako s nimi nakladáme.

 

Zodpovedná za obsah a ponuky uvedené na tejto internetovej stránke je spoločnosť RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH (RHEINBRAUN).

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH

Stüttgenweg 2

D-50935 Köln

Tel. +49 (0)221/480 25172

 

Osobné údaje

 

Vy sami rozhodujete o tom, či nám tieto informácie oznámite, napríklad v súvislosti s registráciou, žiadosťou o kontakt a podobne alebo nie. Vaše osobné údaje vo všeobecnosti používame na to, aby sme odpovedali na Vašu žiadosť, spracovali Vašu objednávku alebo Vám poskytli prístup k špecifickým informáciám alebo ponukám.

 

V rámci registrácie, žiadosti o kontakt a podobne, nám môžete dobrovoľne poskytnúť svoje osobné údaje. V tejto súvislosti sa môže stať, že bude potrebné, aby sme Vaše údaje preposlali niektorej zo spoločností nášho koncernu. Vaše údaje sa nebudú preposielať externým tretím stranám, ibaže by ste to vo svojej žiadosti explicitne uviedli alebo si to Vami požadovaná služba/produkt explicitne vyžadovala. Bude Vám to potom oznámené na príslušnom mieste. Ak si to želáte, môžete nám poskytnúť aj osobné údaje o aplikáciách, ktoré sú integrované do našej platformy (napr. kontaktné formuláre alebo služby, ktoré vyžadujú vytvorenie používateľských účtov). Na používanie týchto aplikácií sa môžu vzťahovať podmienky odlišné od tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Na to Vás potom v rámci dodatočných ustanovení o ochrane osobných údajov aj výslovne upozorníme. Pri spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b GDPR. Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR.)

 

Všeobecné informácie

 

Pri prístupe na naše webové stránky alebo pri získavaní súboru sa údaje o tomto procese ukladajú do protokolového súboru na našom webovom serveri. Tieto údaje nie sú osobné, takže nevieme určiť, aké údaje načítal aký používateľ. To znamená, že pri prístupe používateľa na našu internetovú stránku sa automaticky získavajú a ukladajú údaje, ktoré nám posiela prehliadač, ktorý používate.

 

Tieto údaje sú:

• názov domény webovej stránky, z ktorej ste prišli

• stránky, ktoré ste navštívili v našej ponuke 

• mená načítaných súborov

• dátum a čas načítania

• názov Vášho poskytovateľa internetových služieb

• ako aj príp. operačný systém a verzia prehliadača Vášho počítača 

• názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)

• jazykové nastavenia 

 

Zber týchto údajov je určený na zálohovanie alebo štatistické účely a na optimalizáciu našej internetovej stránky.  Tieto údaje nie sú priradené konkrétnym osobám a nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.  Údaje sa ukladajú po dobu 6 mesiacov a potom sa vymažú.  Vaše údaje sa neodovzdávajú tretím stranám.  Výlučne v prípade, ak to nariadia príslušné štátne orgány, môžeme byť v jednotlivých prípadoch povinní, zverejniť osobné údaje, ak je to potrebné z dôvodu odvrátenia nebezpečenstva, trestného stíhania alebo iných zákonných dôvodov.

 

IP adresy

 

Aby ste mohli naše internetové stránky využívať anonymne, vedome sme upustili od možnosti zaznamenávania IP adries. Vaša IP adresa bude pseudonymizovaná v procese, ktorý je v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov pred tým, ako bude uložená v našom protokolovom súbore webového servera. Pseudonymizované IP adresy používame napr. na rozpoznanie útokov a ich zabránenie alebo na vyhotovenie webových štatistík.

 

Webová analýza a webová optimalizácia prostredníctvom cookies a sledovacích pixelov

 

Na našich webových stránkach používame cookies a sledovacie technológie.  Slúžia na optimalizáciu našich webových stránok, ďalší rozvoj služieb a marketingové účely.  V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme technológie a ich funkcie.

 

Keď navštívite niektorú z našich webových stránok, uložíme informácie vo forme súboru cookie vo Vašom počítači, ktorý automaticky rozpoznáme pri nasledujúcej návšteve.   Cookies sú textové súbory, ktoré sa uložia do internetového prehliadača alebo ich internetový prehliadač  uloží do počítača používateľa. Keď používateľ navštívi webovú stránku, súbor cookie sa môže uložiť do operačného systému používateľa.  Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje, aby bol prehliadač jedinečne identifikovaný pri opätovnom otvorení webovej stránky.

 

Vďaka cookies Vám vieme ponúknuť neobmedzené využívanie našej webovej stránky. Cookies Vám umožnia pohodlné prezeranie našej webovej stránky. Súbory cookies nám umožňujú napríklad prispôsobiť webovú stránku podľa Vašich záujmov alebo uložiť Vaše používateľské meno, aby ste ho nemuseli zadávať pri každej návšteve stránky.

 

Okrem toho na našej internetovej stránke používame sledovacie pixely. Sledovacie pixely sú malé grafiky na webových stránkach, ktoré umožňujú záznam protokolových súborov a analýzu protokolových súborov.  Sledovacie pixely zapisujú pri návšteve internetovej stránky informácie do súboru cookie v prehliadači používateľa. Používanie pixelov nám umožňuje cielené zobrazovanie informácií a obsahu.

 

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH používa súbory cookies a pixely z nasledovných kategórií:

 

Analytické súbory cookies

 

Na našej webovej stránke používame súbory cookies umožňujúce analýzu správania používateľov pri prehľadávaní.  Analytické cookies nám umožňujú analyzovať stránku, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich stránok. V tomto kontexte používame cookies na takzvané meranie dosahu. Pomocou týchto cookies vyhotovujme štatistické profily, ktoré nie sú založené na konkrétnej osobe, ale výlučne na skupinách. Používajú sa na analýzu správania návštevníkov a kliknutí, ako aj demografických charakteristík návštevníkov webových stránok. 

 

Google-Analytics

 

Rozsah spracovania osobných údajov

 

Na našej stránke používame službu sledovania návštevnosti webových stránok spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (ďalej iba: Google-Analytics). Služba Google Analytics používa v rámci sledovania návštevnosti webových stránok súbory cookies, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú  analýzu používania našej webovej stránky a správania pri prehľadávaní (sledovanie). Túto analýzu vykonávame na základe služby sledovania návštevnosti prostredníctvom Google Analytics, aby sme mohli neustále optimalizovať a lepšie sprístupňovať našu internetovú ponuku. V rámci používania našej webovej stránky sa údaje, hlavne Vaša IP adresa a užívateľské aktivity, preposielajú spoločnosti Google LLC a spracovávajú a ukladajú sa mimo Európskej únie napr. v USA.

Komisia EÚ konštatovala, že primeraná ochrana údajov môže byť v USA zabezpečená, ak sa spoločnosť spracovávajúca údaje podrobí Dohode o vytvorení štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. Privacy Shield) a ak sa údaje do USA odosielajú dovoleným spôsobom touto cestou. Aktivovaním anonymizácie IP adresy v rámci kódu služby sledovania návštevnosti prostredníctvom Google Analytics tejto webovej stránky, bude služba Google Analytics pred odoslaním anonymizovať Vašu IP adresu. Táto webová stránka používa kód služby sledovania návštevnosti Google Analytics, ktorý bol rozšírený o operátora gat._anonymizeIp(); aby sa IP adresy dali zaznamenávať iba anonymizovane (tzv. IP maskovanie). 

 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

 

Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas) buď v rámci registrovania sa v spoločnosti Google (vytvorenie účtu Google a prijatie oznámení o ochrane osobných údajov implementovaných v účte Google) alebo, ak nie ste registrovaný v spoločnosti Google, vyjadrením výslovného súhlasu pri otvorení našej stránky. 

 

Účel spracúvania údajov

 

Z nášho poverenia spoločnosť Google použije tieto informácie na to, aby vyhodnotila Vašu návštevu tejto internetovej stránky, zostavila správy o aktivitách webovej stránky a aby nám poskytla ďalšie služby súvisiace s používaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google LLC. 

 

Doba uchovávania údajov

 

Spoločnosť Google bude uchovávať údaje relevantné pre poskytovanie služieb sledovania návštevnosti webu dovtedy, pokým to bude potrebné na plnenie rezervovanej webovej služby. Údaje sa zbierajú a ukladajú anonymizovane. Ak by existovalo prepojenie na konkrétnu osobu, údaje sa bezodkladne vymažú, pokiaľ nepodliehajú povinnosti uchovávania vyplývajúcej zo zákona. V každom prípade sa údaje vymažú po uplynutí doby ich povinného uchovávania. 

 

Právo namietania a odstránenia

 

Zberu a prenosu osobných údajov do spoločnosti Google (najmä Vašej IP adresy) ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tým, že deaktivujete spúšťanie skriptovacieho  kódu vo svojom prehliadači, nainštalujte do svojho prehliadača blokovanie skriptov (nájdete ho na stráne www.noscript.net alebo na www.ghostery.com) alebo aktivujete nastavenie "Do Not Track" vo svojom prehliadači. Okrem toho môže zabrániť zberu údajov generovaných súborom cookie spoločnosti Google, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie stránky (vrátane Vašej IP adresy) ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupný na nasledovnom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na stránke http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html

Toto spracovanie vašich vyššie uvedených údajov je potrebné kvôli zachovaniu oprávnených záujmov spoločnosti RHEINBRAUN a je odôvodnené vyváženosťou záujmov v prospech spoločnosti RHEINBRAUN. Spoločnosť RHEINBRAUN má tiež oprávnený záujem na adekvátnom spracovávaní Vašich vyššie uvedených údajov, a síce komunikáciu podstatných informácií pre vlastné zámery a podnikateľské aktivity prevádzkovaním vlastných webových stránok v súlade s ich funkciou. Váš legitímny záujem o to, aby sa Vaše vyššie uvedené údaje nepoužívali na tento účel, neprevyšuje tento oprávnený záujem spoločnosti RHEINBRAUN, pretože spoločnosť RHEINBRAUN tieto údaje  používa primerane na uvedený účel spracovania a máte možnosť, zabrániť ukladaniu súborov cookies. 

 

Súbory cookies sociálnych médií

 

Súbory cookies sociálnych médií Vám umožňujú, spojiť sa podľa potreby priamo so svojím účtom sociálnych médií. Tie Vám umožňujú, zdieľať webové stránky na sociálnych médiách a zverejňovať komentáre.

 

Súbory cookies používame aj na takzvaný social media targeting. Pomocou cookies môžeme zdieľať dáta so spoločnosťami poskytujúcimi sociálne média (napríklad Google alebo Facebook) pomocou tzv. hash hodnoty, aby sme zobrazili personalizovaný obsah v banneroch a reklamách. Prepojenie na Vašu osobu nie je umožnené ani nám ani iným poskytovateľom. Zacielenie (targeting) na báze užívateľského správania sa realizuje v troch krokoch: zbere údajov pomocou takzvaných sledovacích pixelov, ukladaní a spracúvaní informácií o súboroch prihlásenia a konečnom použití tejto informácie pri opätovnom oslovovaní prostredníctvom retargetingu alebo lookalike retargetingu.

 

Pixely a súbory cookie sociálnych médií sa aktivujú a údaje prenášajú iba vtedy, ak ste nám dali svoj súhlas prostredníctvom nastavení cookie law banneru. Keď navštívite naše webové stránky, budete v našom tzv. cookie banneri informovaní o používaní cookies sociálnych médií a budete požiadaní o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov použitých v tomto kontexte. Pritom budeme odkazovať aj na tieto zásady ochrany osobných údajov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov použitím súborov cookie a pixelov sociálnych médií je Váš súhlas. 

 

Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Najjednoduchším spôsobom, ako uplatniť toto odvolanie, je umiestniť príslušný súbor cookie/pixel opt-out  prostredníctvom nášho zoznamu súborov cookie a pixelov, ktorý je k dispozícii tu.

 

Doba uchovávania údajov

 

Informácie, ktoré nám poskytnú súbory cookies a pixely sa u nás uchovávajú po zbere na dobu uvedenú nižšie a potom sa automaticky vymažú.

 

Kategória súborov cookies Doba uchovávania 

Analytické cookies 24 mesiacov 

Súbory cookies sociálnych médií 3 mesiace 

 

 

Deti

 

Deti by nemali poskytovať osobné údaje na webových stránkach spoločnosti RHEINBRAUN bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Spoločnosť RHEINBRAUN apeluje na všetkých rodičov a opatrovníkov, aby poučili svoje deti o bezpečnom a zodpovednom narábaní s osobnými údajmi na internete. Spoločnosť RHEINBRAUN nebude v žiadnom prípade vedome zhromažďovať alebo iným spôsobom používať osobné údaje detí alebo neoprávnene poskytovať tretím stranám.

 

Bezpečnosť

 

Spoločnosť RHEINBRAUN prijíma opatrenia, aby zaistila bezpečnosť Vašich osobných  údajov. Vaše údaje budú starostlivo chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným poskytnutím.

 

Odkazy na iné webové stránky

 

Webové stránky spoločnosti RHEINBRAUN obsahujú odkazy na iné webové stránky. Ako poskytovateľ našej webovej stránky sme výhradne zodpovední za obsahovú náplň našej webovej prezentácie. Túto vlastnú obsahovú náplň treba odlišovať od obsahovej náplne poskytovanej inými poskytovateľmi, za ktorú nemôžeme prevziať zodpovednosť a ktorú si neosvojujeme. Nemáme vplyv nato, či prevádzkovatelia internetových stránok, na ktoré odkazujeme, dodržiavajú príslušne pravidlá o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa teda nevzťahuje na webové stránky iných poskytovateľov, aj keď sú prístupné prostredníctvom odkazov na tejto webovej stránke. Dbajte preto, prosím, na pravidlá o ochrane osobných údajov iných poskytovateľov. Za obsahovú náplň externých webových stránok preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V prípade, že si všimnete relevantné porušenie, budeme Vám vďační, ak nám to dáte vedieť. Po preverení potom takýto odkaz prípadne odstránime. 

 

Prezentácia spoločnosti v sociálnych médiách ( stránky fanúšikov na facebooku, instagrame a youtube)

 

Predstavením našej spoločnosti aj v sociálnych médiách chceme s Vami vstúpiť do aktívnej komunikácie a ponúknuť Vám tak možnosť, dozvedieť sa viac touto cestou o našich produktoch a službách. 

 

Treba pritom poukázať nato, že v rámci tejto prezentácie spoločnosti sa nedá vylúčiť spracúvanie osobných údajov v krajinách mimo Európskej únie. Môže to prípadne súvisieť s rizikom komplikovania vynútiteľnosti práva, čo predstavuje riziko pre jednotlivých používateľov. 

 

Ak príslušnú stránku spoločnosti navštívite, zvyčajne sa do Vášho počítača uložia súbory cookies. Uložia sa tam informácie o správaní a záujmoch používateľa. Získané údaje sa spravidla používajú na účely prieskumu trhu a reklamy, pričom prostredníctvom správania pri používaní sa napríklad zobrazuje reklama, ktorá pravdepodobne zodpovedá záujmom používateľov, teda Vám. 

 

Prostredníctvom tzv. "Insights" facebookových stránok máme prostredníctvom našej facebookovej stránky k dispozícií štatistické údaje rôznych kategórií. Tieto štatistiky generuje a poskytuje Facebook. Na ich vytváranie a zobrazovanie nemáme ako prevádzkovateľ žiadny vplyv. Túto funkciu nemôžeme zrušiť ani zabrániť vytváraniu a spracúvaniu údajov. Na voliteľné obdobie, ako aj pre kategórie fanúšikov, predplatiteľov, kontaktovaných osôb a spolupôsobiacich osôb, nám Facebook poskytuje nasledovné údaje vzťahujúce sa na našu facebookovú stránku: 

Celkový počet zobrazení stránky, kliknutí na "páči sa mi", aktivity na stránke, príspevky, dosah, zobrazenie videí, dosah príspevkov, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, podiel mužov a žien, pôvod vzhľadom na krajinu a mesto, jazyk, návštevy a kliknutia v obchode, kliknutia na plánovač trás a kliknutia na telefónne čísla. Taktiež sa touto cestou poskytujú údaje o facebookových skupinách prepojených s našou facebookovou stránkou.  Neustálym vývojom Facebooku sa mení dostupnosť a úprava údajov, preto odkazujeme na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (https://sk-sk.facebook.com/about/privacy), kde nájdete ďalšie podrobnosti. Tieto údaje dostupné v agregovanej forme používame na zatraktívnenie svojich príspevkov pre používateľov na našej facebookovej stránke. Za týmto účelom sme sa so spoločnosťou Facebook dohodli na tzv. Dodatku prevádzkovateľa k štatistikám stránky ("Dodatok k štatistikám stránky").  

 

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu o komunikáciu s Vami. Okrem toho sa môže stať, že Vás poskytovateľ príslušných sociálnych médií požiada o súhlas so spracovaním Vašich údajov. 

 

Nemáme žiadny vplyv na údaje získavané poskytovateľom daného média a spracovateľské operácie, ani nepoznáme celý rozsah zberu údajov, účely spracovania, doby uchovávania. Takisto nemáme informácie týkajúce sa vymazania získaných údajov daným poskytovateľom. Poukazujeme preto nato, že práva dotknutej osoby sa uplatňujú voči poskytovateľovi, pretože iba ten má priamy prístup na získané údaje a môže prijať vhodné opatrenia a poskytnúť potrebné informácie. Otázky v tejto súvislosti, ktoré sú kladené nám, preto musíme preposielať danému poskytovateľovi. 

 

Ak máte ďalšie informácie o operáciách spracovania údajov, kontaktujte priamo poskytovateľa: 

·Facebook

·Instagram

·YouTube

 

Zasielanie newsletterov

 

Na našej webovej stránke a prostredníctvom zabudovaných rámcov (frames) na prenos údajov na našich stránkach sociálnych médií Vám ponúkame možnosť, prihlásiť sa k odberu našich newsletterov. Ak ste súhlasili s odberom daného newslettera, použijeme Vašu emailovú adresu a príp. Vaše meno na zasielanie (ak to bude možné individuálnych) informácií o spoločnosti RHEINBRAUN. Tieto údaje uchovávame a spracúvame za účelom zasielania newsletterov.

 

Obsahom newslettera sú informácie o spoločnosti RHEINBRAUN. Sú to najmä:

- V súčasnosti žiadne.

Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. a) GDPR.

 

Aby sme sa uistili, že sa pri zadávaní e-mailovej adresy nevyskytli žiadne chyby, používame tzv. dvojitý opt-in postup:  Po zadaní vašej emailovej adresy do prihlasovacieho políčka Vám pošleme potvrdzovací odkaz. Až po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz bude Vaša emailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka.

 

Svoj súhlas s odberom príslušného newslettera môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napr. tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z odberu newslettera. Odkaz na stránku s odhlásením sa nachádza na konci každého newslettera. Zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov nie je dotknutá odvolaním až do okamihu odvolania. Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí 6 mesiacov od obdržania Vášho odhlásenia.

 

Ak budú výkonom zasielania newsletterov poverení externí sprostredkovatelia, sú podľa článku 28 GDPR zmluvne viazaní.

 

Otázky a pripomienky

 

Máte právo kedykoľvek bezplatne požadovať informácie o svojich osobných údajoch a namietať proti spracovaniu alebo použitiu svojich údajov. Okrem toho si voči nám môžete uplatniť svoje práva na zamedzenie prístupu k svojim osobným údajom, ich vymazanie alebo opravu. Kontaktujte nás na adrese datenschutz@rwe.com, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k téme ochrany osobných údajov.

 

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich údajov z dôvodu vyváženosti záujmov alebo vo verejnom záujme, ak na to existujú dôvody vyplývajúce z Vašej osobitnej situácie. To platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení.

 

Ak vznesiete námietky, nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, pokiaľ nedokážeme preukázať závažné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody alebo ak spracovanie slúži na účely uplatnenia, vykonávania alebo obhajobu právnych nárokov.

 

Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán krajinského splnomocnenca pre ochranu osobných údajov a slobodný prístup k informáciám v Severnom Porýni-Vestfálsku (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, D-40102 Düsseldorf).

 

Rozvoj internetu má vplyv aj na našu stratégiu v oblasti ochrany osobných údajov. Zmeny budú oznámené včas na tejto stránke.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH 2018, Kolín nad Rýnom